Toepassing

Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden of gebruiken van de klant. Deze laatste wordt geacht onze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van de aanvullingen op deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk door ons worden bevestigd.

Levering

De goederen worden steeds op risico en ten laste van de koper vervoerd, tenzij anders bedongen en bevestigd door ons.

Alle klachten met betrekking tot de verzendingen zijn slechts ontvankelijk indien, bij de ontvangst van de goederen, op de verzendingsnota van de vervoerder een uitdrukkelijk voorbehoud wordt aangetekend met vermelding van het aantal en de aard van de beschadigde of ontbrekende goederen en op voorwaarde dat dit voorbehoud ons binnen de 14 dagen volgend op de ontvangst van de goederen schriftelijk wordt bevestigd. Hetzelfde voorschrift is van toepassing op de tekortkomingen inzake de overeenstemming en de zichtbare gebreken. Vanaf ondertekening voor ontvangst en goedkeuring van de verzendingsnota, kan de koper zich niet meer tegen de verkoper keren, zelfs niet als de geleverde goederen niet conform zijn aan de bestelde. Alle goederen worden steeds afgeleverd ’’op de drempel van het leveradres’’.

Instructies die de koper geeft aan het personeel of aangestelde van de verkoper of van de transporteur van de verkoper inzake het binnenbrengen van de goederen in zijn installaties of eender welke manipulatie met de goederen, gebeurt op risico van de koper.

Prijs

De prijzen en aanbiedingen worden slechts als indicatie gegeven en zijn niet bindend voor de verkoper. De verkoper heeft het recht deze op elk moment tot aan de aanvaarding van de bestelling aan te passen. Na aanvaarding van de bestelling kan de verkoper de prijzen nog aanpassen of herzien binnen de perken van de wet van 30 maart 1976 (art. 57), dit in functie van de parameters die betrekking hebben op reële kosten die deel uitmaken van de eindprijs, doch slechts voor het gedeelte dat zij in deze eindprijs vertegenwoordigen en maximaal ten belope van 80% van de vastgestelde eindprijs. Behalve voor de tegen vaste en niet herzienbare prijzen afgesloten orders en contracten, worden onze goederen tegen de prijzen of prijslijsten die op de datum van de aflevering van kracht zijn, geleverd.

Ontlastingsbeding

De koper verklaart volledig door de verkoper te zijn geïnformeerd over de toepassings- en gebruiksvoorwaarden van de geleverde producten. De koper bevestigt eveneens dat hij heeft kunnen beschikken over de op dat moment beschikbare informatie, hetzij etiketten hetzij technische informatie en dat hij akkoord gaat met deze inhoud. De verkoper wijst dan ook bij voorbaat elke vordering tot schadevergoeding af.

Retourneren & verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wil je van dit recht gebruik maken, kan dit door eerst schriftelijk aan te geven dat u het product terug wil sturen. Dit kan via mail naar info@haarboutique.be met de melding van Retouraanvraag in het onderwerp. Enkel daarna kan een retouraanvraag doorgaan. Daarna kan je de goederen in de originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Haarboutique Ariane Schrijvers, Stationsstraat 22/1 3910 Neerpelt, België. Goederen die specifiek voor de Koper aangemaakt zijn worden niet teruggenomen. De Koper kan hiervoor geen beroep doen op het verzakingsrecht.